Till alla vårdnadshavare

Den 26/2 är det första mötet för Mötesplats Emanuelskolan. Mer information finns i tidigare inlägg på bloggen och på edwise. Till det mötet är två föräldrarepresentanter välkomna att delta. Anmälan ska enligt inbjudan ske till Daniel så det kanske redan finns intresserade. Men vi har fått frågan från föräldrar om det finns representanter från klassen så därför påminner vi igen.

Hälsningar Charlotta och Agnes

En trevlig dag i skolan

Hej

Idag har vi arbetat vidare med vårt tema som handlar om de tre största världsreligionerna. Barnen verkar vara mycket intresserade och arbetar flitigt med att forska om någon av religionerna. De ska dokumentera detta i form av en digital redovisning.
Vi arbetar med lärande matriser, vilket hjälper era barn att bli medvetna om var man är någonstans kunskapsmässigt och vart man ska för att uppnå målen. Vi bifogar bild på vår matris som vi jobbar med i religion. Fråga gärna barnen hur de arbetar med matrisen.

Vi hade också en mycket lyckad bildlektion där alla var mycket engagerade.

Hälsningar
Agnes och Charlotta

 

Info från ledningen

Välkommen till vårens första Mötesplats Emanuelskolan!

 

Det är dags för er vårdnadshavare att utse två representanter per klass för att delta i vårt utvecklingsarbete. Känner du dig sugen på att delta i konstruktiva diskussioner där vi tillsammans försöker hitta lösningar kopplade till våra utvecklingsområden så vill vi gärna att du blir en del av vår nya utvecklingsgrupp!

Frågor/ämnen för diskussion kan ni mejla senast två veckor innan mötet till daniel.jagestedt@sjobo.se. Vi kommer inte kunna prata om allt varje gång, utan en prioritering kommer göras av rektor.

När? 26/2 2018 kl 17.00-19.00

Var? Emanuelskolans matsal

 

Välkomna!

Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström

Rektorerna

Info från ledningen

Mötesplats Emanuelskolan

I skolan har vi flera utvecklingsgrupper och vi vill ha en där vårdnadshavare också har en möjlighet att vara med och föra skolan framåt.
Syfte
Ge vårdnadshavare och elevrådsrepresentanter ett forum och möjlighet att bidra till skolans utveckling. Vi lyfter frågor som kan föra skolan och undervisningen framåt, såväl frågor som vi på skolan diskuterar och utvecklingsmöjligheter som vårdnadshavarna och eleverna ser.
Utformning
Två vårdnadshavare från varje klass som två veckor innan träffen kan mejla frågor till rektor Daniel Jägestedt.

Elevrådsrepresentanter från åk 6-9, som via elevråd kan lämna frågor till rektor två veckor innan träffen.
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare, driftledare, elevstödsamordnare, skolsekreterare och fackliga ombud är representanter från skolan.

Vi träffas två gånger per termin och träffarna kommer innehålla information och framåtsyftande diskussioner som underlag för beslut på skolan.

Så här säger Skollagen (SFS 2010:800):
Kap 4

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.