En trevlig dag i skolan

Hej

Idag har vi arbetat vidare med vårt tema som handlar om de tre största världsreligionerna. Barnen verkar vara mycket intresserade och arbetar flitigt med att forska om någon av religionerna. De ska dokumentera detta i form av en digital redovisning.
Vi arbetar med lärande matriser, vilket hjälper era barn att bli medvetna om var man är någonstans kunskapsmässigt och vart man ska för att uppnå målen. Vi bifogar bild på vår matris som vi jobbar med i religion. Fråga gärna barnen hur de arbetar med matrisen.

Vi hade också en mycket lyckad bildlektion där alla var mycket engagerade.

Hälsningar
Agnes och Charlotta

 

Info från ledningen

Välkommen till vårens första Mötesplats Emanuelskolan!

 

Det är dags för er vårdnadshavare att utse två representanter per klass för att delta i vårt utvecklingsarbete. Känner du dig sugen på att delta i konstruktiva diskussioner där vi tillsammans försöker hitta lösningar kopplade till våra utvecklingsområden så vill vi gärna att du blir en del av vår nya utvecklingsgrupp!

Frågor/ämnen för diskussion kan ni mejla senast två veckor innan mötet till daniel.jagestedt@sjobo.se. Vi kommer inte kunna prata om allt varje gång, utan en prioritering kommer göras av rektor.

När? 26/2 2018 kl 17.00-19.00

Var? Emanuelskolans matsal

 

Välkomna!

Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström

Rektorerna

Info från ledningen

Mötesplats Emanuelskolan

I skolan har vi flera utvecklingsgrupper och vi vill ha en där vårdnadshavare också har en möjlighet att vara med och föra skolan framåt.
Syfte
Ge vårdnadshavare och elevrådsrepresentanter ett forum och möjlighet att bidra till skolans utveckling. Vi lyfter frågor som kan föra skolan och undervisningen framåt, såväl frågor som vi på skolan diskuterar och utvecklingsmöjligheter som vårdnadshavarna och eleverna ser.
Utformning
Två vårdnadshavare från varje klass som två veckor innan träffen kan mejla frågor till rektor Daniel Jägestedt.

Elevrådsrepresentanter från åk 6-9, som via elevråd kan lämna frågor till rektor två veckor innan träffen.
Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare, driftledare, elevstödsamordnare, skolsekreterare och fackliga ombud är representanter från skolan.

Vi träffas två gånger per termin och träffarna kommer innehålla information och framåtsyftande diskussioner som underlag för beslut på skolan.

Så här säger Skollagen (SFS 2010:800):
Kap 4

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

 

Info från ledningen

God fortsättning!

Nu är det dags att starta upp en ny termin, med nya tag och några förändringar på plats.

I arbetslag Öst och Väst gör vi om arbetslagsledarorganisationen till ett delat ledarskap. Det innebär att närmsta chef för personalen i dessa arbetslag nu är rektor Daniel Jägestedt.

Vi hälsar ny personal välkommen på skolan! Charlotte (Lotta) Wikman-Norlander, legitimerad lärare i idrott, kommer ha all idrott för år F-5. Lotta kommer tillhöra arbetslag Nord men ha undervisning även i Väst och Öst.

Malin Lovén, legitimerad lärare, började hos oss redan någon vecka innan jullovet och kommer undervisa i arbetslag Nord, framför allt i 4a.

Daniel Svensson, legitimerad lärare, är tillbaka från sin föräldraledighet och kommer ha idrotten i åk 6-9. Daniel tillhör arbetslag Syd men med undervisning även i åk 6.

I februari börjar Irena Nilsson, specialpedagog, hos oss. Hon kommer starta upp en särskild undervisningsgrupp för de elever som har behov av att befinna sig i ett mindre sammanhang. Tillsammans med socialpedagog, fritidspedagog och någon elevassistent kommer de utgöra ett team kring dessa elever.

I mars börjar Mikael Nilsson, legitimerad lärare, som kommer börja i arbetslag Nord och ersätta Terese Larsson.

Under våren kommer vi starta upp rastaktiviteter tisdag till torsdag som fritids organiserar och håller i. Vi tror att det kommer leda till mer meningsfulla raster för våra elever i F-6 och till färre konflikter. Fritidshemmen kommer också börja med fördjupningsstationer där barnen får välja olika fördjupningar några dagar i veckan.

Mobiltelefoner, deras vara eller inte vara är alltid en diskussion som vi skolan behöver ta med jämna mellanrum i personalen. Vi har lyft diskussionen för fritidshemmen och kommit fram till följande regler som gäller från onsdag 10/1-18:

  • Inga mobiltelefoner är tillåtna på morgonfritids.
  • Efter kl 16.00 får eleverna använda sina mobiltelefoner. Personalen kommer arbeta för att ha överblick vad mobiltelefonerna används till, samt diskutera förhållningsregler med mobiltelefonanvändning.
  • Efter sammanslagningen, ca 17, kommer mobiltelefoner vara tillåtna att använda, men hänvisade till ett speciellt rum där vi har personal närvarande för att hålla koll.

Vi kommer utvärdera de nya reglerna under vårterminen, både i personalen och tillsammans med eleverna.

Under våren kommer undervisande personal att fortbildas i digitalisering. Med start till hösten kommer delar av våra läroplaner att få tillägg kring digitalisering. I media används ofta begreppet programmering i skolan, och det kommer vara en del av de förändringar som börjar gälla från hösten.
Under våren kommer vi också starta upp vår nya samverkans forum med er vårdnadshavare där vi vill ha representanter från våra klasser. Mer information om detta kommer!

Välkomna till en ny termin med fantastiska möjligheter!

Vänliga hälsningar

Daniel Jägestedt och Fredrik Hedström

Rektorerna

 

 

Tack för mig!

Hej alla härliga barn och föräldrar!

Jag har kommit in på en utbildning i Malmö med start i januari vilket betyder att jag tyvärr måste tacka för mig. Jag är glad och tacksam att jag har fått arbeta tillsammans mer era barn. Tack för all stöttning och tacksamhet ni har visat mig.

Jag kommer på ett litet besök under morgondagen för att säga hejdå.

// Augusta

 

Viktig information

Nedansstående information publicerades på Edwise i fredags och länkar hittar ni även där.

Tyvärr är det så att vårt elevsystem endast kan hämta uppgifter från skatteverket gällande den adress och det telefonnummer en elev har på sin folkbokföringsadress. Dessutom fungerar det endast om telefonnumret är till fast telefoni, alltså inte till era mobilnummer. Numera är det alltfler som endast har mobilnummer och vi behöver därför er hjälp att få in rätt uppgifter i elevsystemet för att kunna ha korrekta klasslistor nästa termin.

Detta utesluter inte vikten av att lämna in korrekta och uppdaterade faktablad, då det är många andra uppgifter som står där som är viktiga för oss att veta.

Ni kan, här till höger, se bifogade instruktioner för hur ni registrera rätt mobilnummer. Detta vill vi att alla gör innan nästa termin startar 10 januari.

Det finns även ett faktablad bifogat, ifall ni inte lämnat in än eller behöver uppdatera det.

Tack för hjälpen!

Skolavslutningsdagen 20/12

Då skolavslutningen i kyrkan börjar 8:30 behöver alla barn vara på plats så att vi kan gå från skolan kl 8:00.
Tänk på att alla barn ska gå tillsammans med klassen både till och från kyrkan.

Skoldagen slutar 11:50.

Vi vore tacksamma om ni ville meddela oss snarast om ert barn kommer att vara på fritids eller inte på skolavslutningsdagen. Detta meddelande kan ni lämna till oss via loggboken.